Strona główna > Usługi > Refundowane przez NFZ > Dzieci > Leczenie rehabilitacyjne dzieci i młodzieży (NFZ)

Leczenie rehabilitacyjne dzieci i młodzieży (NFZ)

Ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży - Warszawa

Ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a

Kierownik Ośrodka, Ordynator Oddziału Rehabilitacji Dziennej
Lek. Med. Krystyna Bobrowska

Tel. 22 - 506 54 71;

22 - 506 54 72;

22 - 506 54 75 ; 

22 - 506 54 77

ozarowska@stocer.pl

W skład ośrodka wchodzą:

 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej prowadzący: rehabilitację dzieci z  zaburzeniami neurorozwojowymi  oraz  rehabilitację ogólnoustrojową dla dzieci od 0 do 18 lat

Placówka specjalizuje się w kompleksowym usprawnianiu dzieci z:

 • dysfunkcjami w następstwie uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • dysfunkcjami powstałymi w wyniku uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
 • dysfunkcjami w wyniku chorób mięśni
 • zespołami genetycznymi
 • schorzeniami narządu ruchu

Ośrodek ma wyjątkową, wypracowaną przez 50-letnie doświadczenie strukturę organizacyjną, która odpowiada potrzebom opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i zapewnia włączenie środowiska rodzinnego do długotrwałego procesu rehabilitacji małego pacjenta.

Leczenie usprawniające dziecka jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwojowe: psychiczną, ruchową, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy i kontaktów społecznych.

Czas i forma leczenia uzależniony jest od stanu klinicznego pacjenta, rodzaju schorzenia oraz poprawy  funkcjonalnej

Charakterystyka Ośrodka

Nadrzędnym celem leczenia w naszym ośrodku jest doprowadzenie dziecka do pełnej sprawności, a jeśli to nie jest możliwe, uzyskanie poprawy umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w środowisku domowym i rówieśniczym ® poprawy stanu funkcjonalnego dziecka we wszystkich sferach rozwojowych, zwiększenie aktywności dziecka, poprawę jego samooceny.

Aby osiągnąć ten cel trzymamy się następujących zasad:

 • Metody leczenia w naszym oddziale są oparte są na zasadach neurofizjologii i modyfikowane na podstawie aktualnych doniesień naukowych .
 • Rehabilitacja neurologiczna dziecka jest procesem długofalowym, nierozerwalnie związanym z dynamiką rozwoju, stąd zapewniamy leczenie w różnych grupach wiekowych, uwzględniając potrzeby i obowiązki (przedszkole, szkoła) dziecka w każdym wieku.
 • Zróżnicowanie poziomu uszkodzenia, jego objawów, pociąga za sobą konieczność różnicowania działań leczniczych.
 • W przypadkach upośledzenia funkcji ruchowej nie dającej się wyeliminować konieczne jest sterowanie mechanizmami kompensacyjnymi w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego stanu funkcjonalnego i przeciwdziałania rozwijaniu się nieodwracalnych zmian aparatu ruchu (profilaktyka powstawania przykurczów, i deformacji); dążenie do wypracowania możliwie poprawnych wzorców postawnych i lokomocyjnych .
 • Nie mogąc oddziaływać bezpośrednio na uszkodzenie, staramy się tak oddziaływać na części mózgu znajdujące się poza strefą uszkodzenia, aby dzięki plastyczności mózgu nauczyć dziecko funkcji ruchowych.
 • Przy zastosowaniu odpowiednich ortez ułatwiamy pacjentom wykonywanie nowych funkcji, zwiększając ich samodzielność.

Prowadzenie terapii w małych grupach już od 2- go roku życia (powtarzanie nowo nabytych czynności ruchowych w rożnych aspektach życia codziennego z wykorzystaniem go w zabawach) pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści:

 1. ułatwia wypracowanie pełnego schematu własnego ciała i swojej tożsamości
 2. prowokuje dziecko do posługiwania się mową
 3. kształci zachowania dziecka w stosunku do otoczenia, daje możliwość naśladownictwa, współuczestnictwa i współzawodnictwa
 4. przeciwdziała konsekwencjom izolacji i uzależnienia, które często są obserwowane podczas długotrwale stosowanej terapii indywidualnej
 5. stwarza motywację do terapii

Schemat postępowania z Pacjentem

 • Skierowany do ośrodka (przez lekarza POZ, neurologa dziecięcego lub innych specjalistów) pacjent ma wyznaczany (zgodnie z kolejnością zgłoszenia) termin wstępnej konsultacji przez lekarza zatrudnionego w oddziale dziennym (neurologa dziecięcego lub specjalisty rehabilitacji medycznej).
 • W trakcie konsultacji lekarze zapoznają się z historią choroby, przeprowadzają badanie fizykalne i kwalifikują pacjenta do odpowiedniego programu terapii. Określają również czy leczenie należy rozpocząć w trybie pilnym czy planowym.
 • Poza kolejnością są konsultowani pacjenci skierowani z innych placówek w trybie pilnym.
 • Po przyjęciu do oddziału następuje ustalenie dokładnej diagnozy w oparciu o badanie przez zespół specjalistów (neurologa dziecięcego, ortopedy, specjalisty rehabilitacji, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy) i analizę badań dodatkowych.
 • Opracowanie szczegółowego planu terapii biorąc pod uwagę wszystkie problemy i sfery rozwojowe dziecka rozpoznane na podstawie wykonanej diagnostyki.
 • W zależności od postawionej diagnozy, stanu funkcjonalnego i wieku zapewniamy terapię indywidualną lub grupową realizowaną odrębnym programem.

Historia Ośrodka

Oddział przy ulicy Ożarowskiej 75a został zorganizowany w 1961r. z inicjatywy prof. Mariana Weissa wobec potrzeby objęcia rehabilitacją dzieci po chorobie Heinego-Medina.

Od 1965r. zaczęto przyjmować do oddziału dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, których liczba zaczęła stopniowo wzrastać. Wówczas podzielono oddział na cztery grupy: żłobkową, dwie grupy przedszkolne oraz grupę szkolną z nauczaniem w zakresie klas I i II szkoły podstawowej . W każdej z tych grup do tej pory realizowany jest inny program terapeutyczny optymalnie dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka i jego wieku. Już w latach 80-tych został opracowany program szkoły matek, które musiały przejąć obowiązek usprawniania dziecka w okresach między kolejnymi pobytami dziecka w oddziale. W 1986 roku została wprowadzona w oddziale metoda Nauczania Kierowanego „System Petö” −uznawana przez neurofizjologów na całym świecie za najbardziej efektywną metodę rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego

Już w latach 80-tych został opracowany program rehabilitacji domowej, prowadzony pod ścisłą kontrolą lekarską, co pozwoliło na włączenie środowiska rodzinnego do długotrwałego procesu rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Biorąc pod uwagę konieczność akceptacji dziecka niepełnosprawnego w społeczeństwie i przystosowania go do życia wśród ludzi zdrowych, we wrześniu 1989r. – na bazie naszego oddziału – z inicjatywy psychologa mgr Jadwigi Boguckiej i za akceptacją ówczesnego dyrektora Centrum Rehabilitacji Prof. Jana Haftka utworzono przedszkole integracyjne, pierwszą tego typu jednostkę na terenie Warszawy.
Przedszkole to później zostało przejęte przez Wydział Oświaty.

W roku 2001 rozszerzyliśmy naszą działalność organizując terapię w godzinach popołudniowych dla dzieci szkolnych – naszych byłych pacjentów, których stan bez systematycznej rehabilitacji i z powodu spędzania większości dnia w pozycji siedzącej w szkole zaczął się gwałtownie pogarszać / narastały przykurcze i deformacje kostne /

W kolejnych latach programy lecznicze uległy rozszerzeniu i dalszej modyfikacji w oparciu o aktualne doniesienia naukowe. Stało to się możliwe dzięki stałemu kształceniu pracowników na kursach i konferencjach organizowanych na terenie kraju i poza granicami Polski, a także szkoleniom organizowanym u nas .

W kolejnych latach wychodząc naprzeciw objęliśmy leczeniem dzieci z wadami dysgraficznymi: z przepukliną oponowo-rdzeniową i wrodzonymi wadami kręgosłupa. Kładziemy nacisk na bardzo wczesne rozpoczęcie leczenia ( od pierwszych miesięcy życia ) i zapewniamy ciągłość przez okres przedszkolny, szkolny, aż do osiemnastego roku życia. Poprzez wieloletnie doświadczenie i stałe pogłębianie wiedzy wypracowaliśmy własne metody rehabilitacji dzieci.

Ośrodek ortopedyczno – rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży - Konstancin – Jeziorna

Ośrodek ortopedyczno – rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin – Jeziorna

1. Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Dzieci i Młodzieży tel. 22 – 50 66 727

 • Odcinek Gł.- rehabilitacji kompleksowej dla dzieci i młodzieży  ze skoliozą i wadami postawy tel. 22- 50 66 727
 • Odcinek A – rehabilitacji kompleksowej dla dzieci i młodzieży tel. 22 – 50 66 731
 • Odcinek B – rehabilitacji kompleksowej dla dzieci i młodzieży tel. 22 – 50 66 724
 • Odcinek C – rehabilitacji kompleksowej dzieci  , w tym z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego tel. 22 – 50 66 733

2. Oddział Rehabilitacji Dziennej tel. 22 - 756 39 12, 22- 50 66 745  lub 22- 50 66 771
3. Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci tel. 22 50 66 745, 22 – 756 39 12

Charakterystyka Ośrodka

 • Istniejący od 1974 roku Ośrodek w Chylicach od wielu lat specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji niepełnoletnich pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. W szczególności ośrodek jest wyspecjalizowany w leczeniu dzieci ze skoliozą i wadami postawy. Zakres naszych świadczeń obejmuje również pacjentów: po urazach i leczeniu operacyjnym narządu ruchu, z wadami wrodzonymi  i chorobami genetycznymi, po amputacjach kończyn, z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego oraz  z chorobami neurologicznymi, m.in. przepukliną oponowo- rdzeniową i MPD. Pacjenci nasi obejmowani są wieloletnią kompleksową opieką medyczną zarówno od strony diagnostycznej jak i terapeutycznej, w tym właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego i kwalifikacji do leczenia operacyjnego.
 • Kompleksowe usługi lecznicze w połączeniu z indywidualnym podejściem terapeutycznym   zapewniamy dzięki wysokospecjalistycznej kadrze:  lekarskiej, fizjoterapeutycznej, pielęgniarskiej oraz personelowi pomocniczemu.
 • Atutem Ośrodka jest długoterminowe monitorowanie  procesu leczenia dziecka   oraz profesjonalna  opieka medyczna zarówno stacjonarna jak i ambulatoryjna. 
 • Wynikiem połączenia ogromnego doświadczenia w leczeniu schorzeń narządu ruchu o podłożu ortopedycznym i neurologicznym, kontynuacji koncepcji „Szkoły pleców” Prof. M. Weissa z nowoczesną wiedzą merytoryczną jest wysoki standard programu  leczenia dziecka.
 • Proces usprawniania potęgują lecznicze właściwości leśnego kompleksu uzdrowiskowego, na terenie którego położony jest Ośrodek, a  profesjonalna obsługa oraz życzliwy personel medyczny zapewni dzieciom komfort wypoczynku.
 • Od kilku lat następuje systematyczna modernizacja Ośrodka w  kierunku  poprawy warunków lokalowych i wyposażenia sal rehabilitacyjnych, które na dzień dzisiejszy spełniają wymogi medycznych standardów europejskich.
 • wyspecjalizowana  kadra z dużym doświadczeniem
 • kompleksowa rehabilitacja najnowocześniejszymi  metodami  fizjoterapeutycznymi: FITS, PNF, Mc Kenzie,  terapia manualna, neuromobilizacje,  NDT – Bobath, Kinesiology Taping i wiele innych,
 • indywidualny program leczenia dostosowany do aktualnych możliwości dziecka
 • kompleksowa edukacja rodzica w zakresie programu rehabilitacji i profilaktyki schorzenia
 • precyzyjna diagnostyka, w tym nieinwazyjne badanie USG kregosłupa
 • nowoczesna fizykoterapia
 • możliwość korzystania z procesu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych  i ambulatoryjnych do czasu zakończenia wzrostu. W ten sposób zapewniamy ciągłość procesu leczniczego w trakcie rozwoju dziecka.

Oferta Ośrodka

Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Dzieci i Młodzieży oferuje:

 • pobyt całodobowy od 3 do 6 tygodni 
 • kontynuację edukacji szkolnej w godzinach popołudniowych z zakresu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz zajęcia w grupie przedszkolnej
 • leczenie zachowawcze wrodzonych oraz nabytych schorzeń kręgosłupa
 • leczenie zachowawcze w mózgowym porażeniu dziecięcym, wadach wrodzonych i pourazowych, uszkodzeń splotu ramiennego.

Oddział Rehabilitacji Dziennej oferuje:

 • rehabilitację dzieci do 18 roku życia
 • rehabilitacja niemowląt z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • możliwość rehabilitacji dzieci również w godzinach popołudniowych - niekolidującej z zajęciami szkolnymi w szkołach macierzystych
 • miesięczny czas trwania turnusu 

Poradnia Rehabilitacyjna oferuje:

 • konsultacje lekarzy ze specjalizacją ortopedii i rehabilitacji

Poradnia Komercyjna oferuje:

 • konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii i rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutów
 • nieinwazyjne badanie USG kręgosłupa przy użyciu Scolioscanu
 • profesjonalne badanie stóp  oraz dobór wkładek ortopedycznych
 • komputerowe badanie postawy ciała
 • badanie ortopedyczne i USG stawów biodrowych u niemowląt  ( preluksacja)
 • instruktaże ćwiczeń
 • turnusy rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych

Kontakt i zapisy w poradni komercyjnej od pon. do piąt. w godzinach 16.00-20.00,

tel. 22-756 39 12 lub781 005 090

 

Kadra Ośrodka:

Ordynator Oddziału Wad Postawy, Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Rehabilitacji Dziennej, Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej:

Lek. med. Beata Żwańska specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej

Za-cy Oddziału Wad Postawy, Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży:

Dr n. med. Hanna Lewandowska specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej

Lek. med. Marta Ludwikowska specjalista rehabilitacji medycznej

Za-ca Oddziału Rehabilitacji Dziennej;

Lek. med. Selenge Mandakh specjalista rehabilitacji medycznej

Koordynator Działu Fizjoterapii:

p.o.  Mgr. reh. Paula Ostatek