Strona główna > Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Medycznego - Pruszków

przez admin

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Medycznego - Pruszków

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą
w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Wierzejewskiego 12, niniejszym ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

 

  1. Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
    przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie.  
  2. Kandydat na Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera powinien spełniać następujące wymagania:

1)      legitymować się tytułem zawodowym lekarza;

2)      posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

3)      posiadać minimum 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania personelem medycznym w Szpitalu i/lub kierowaniu Odziałem Szpitalnym;

4)      posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Medycznego Szpitala, w szczególności
w zakresie znajomości problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji
i zasad finansowania.

 

  1. Termin i miejsce przyjmowania ofert

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert  w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00. Za termin złożenia dokumentów uważa się datę faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Spółki.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12
w Konstancinie-Jeziorna, budynek główny Szpitala, parter, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera – jednostki organizacyjnej Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.” - postępowanie Kwalifikacyjne PK 2/2022 – nie otwierać.”, bądź przesłać na adres: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

 

  1. Data otwarcia ofert

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godzinie 13:30.

 

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne, będą przeprowadzane w dniu 17 sierpnia 2022 r., w ustalonych z kandydatami godzinach, w siedzibie Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie, w budynku głównym Szpitala, na I piętrze, w gabinecie Członka Zarządu Spółki.

 

  1. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 

1)           doświadczenie zawodowe kandydata,

2)           koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie,

3)           organizacja działalności leczniczej w Polsce systemów jakości i akredytacji w ochronie zdrowia.

 

  1. Oferta powinna zawierać:

1)     CV zawierające szczegółowy opis przebiegu kariery zawodowej kandydata;

2)     list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im dr. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie;

3)     poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzające:

a)      kwalifikacje zawodowe: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu, świadectwo specjalizacji , ew. świadectwa  ukończonych studiów podyplomowych,

b)      dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – w tym posiadanie 3–letniego doświadczenia w zakresie zarządzania personelem medycznym w Szpitalu i/lub kierowaniu Oddziałem Szpitalnym;

4)     podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Medycznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Wróć