Strona główna > Aktualności

najem powierzchni - apteka

przez stocer

najem powierzchni - apteka

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:
Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 115,15 m² znajdującego się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
• Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
• Cena wywoławcza czynszu w wysokości: 45,90 zł netto za 1m² zajmowanej powierzchni lokalu,
• Wadium w wysokości 1.000,00 zł.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 26.08.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2022 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Wynajmującego –budynek Zarządu Spółki (Dział Handlowy).
3. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. lub przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 do dnia 26.08.2022 r. do godz. 12:00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu stanowiącymi załącznik
do niniejszego ogłoszenia (materiały dostępne na stronie www.stocer.pl, zakładka Aktualności)
lub w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki) w siedzibie Wynajmującego – codziennie
(poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
a/.w sprawach proceduralnych (22) 711 90 37
b/.w sprawach merytorycznych (22) 711 90 38

Wróć