Strona główna > Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektor ds. medycznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

przez admin

konkurs na stanowisko Dyrektor ds. medycznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Wierzejewskiego 12, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor ds. medycznych Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

I. Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Dyrektora ds. medycznych Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie.

II. Kandydat na Dyrektora ds. medycznych Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera powinien spełniać następujące wymagania:

1) legitymować się tytułem zawodowym lekarza;

2) posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

3) posiadać minimum 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania personelem medycznym w Szpitalu i/lub kierowaniu Odziałem Szpitalnym;

4) posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora ds. medycznych Szpitala, w szczególności w zakresie znajomości problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji i zasad finansowania.

III. Termin i miejsce przyjmowania ofert

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert  w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz. 14.00. Za termin złożenia dokumentów uważa się datę faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Spółki.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12
w Konstancinie-Jeziorna, budynek główny Szpitala, parter, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera – jednostki organizacyjnej Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.” - postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2019 – nie otwierać.”, bądź przesłać na adres: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

 IV. Data otwarcia ofert

 Oferty zostaną otwarte w dniu 4 lutego 2019 r. o godzinie 12:00.

 V. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne, będą przeprowadzane w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.,
w ustalonych z kandydatami godzinach, w siedzibie Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12
w Konstancinie-Jeziornie, w budynku głównym Szpitala, na I piętrze, w gabinecie Dyrektora Medycznego Spółki.

 VI. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 1) doświadczenie zawodowe kandydata,

 2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie,

 3)  organizacja działalności leczniczej w Polsce systemów jakości i akredytacji w ochronie zdrowia.

 VII. Oferta powinna zawierać:

1) CV zawierające szczegółowy opis przebiegu kariery zawodowej kandydata;

2) list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora ds. medycznych Szpitala Kolejowego im dr. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie;

3) poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzające:

a) kwalifikacje zawodowe: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu, świadectwo specjalizacji , ew. świadectwa  ukończonych studiów podyplomowych,

b) dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – w tym posiadanie 3–letniego doświadczenia w zakresie zarządzania personelem medycznym w Szpitalu i/lub kierowaniu Oddziałem Szpitalnym;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora ds. medycznych.

Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Wróć