Strona główna > Aktualności

Konkurs K- 39- 2022 - badania histopatologiczne

przez stocer

O G Ł O S Z E N I E
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
REGON 142013120, NIP 123-11-94-950


Podstawa prawna – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((tj. Dz.U 2018, poz. 2190 z późn. zm.) – dalej: u.dz.l.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – zwane dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenia zdrowotne pn.:
„Badania histopatologiczne”
dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie
zwanego dalej „zamówieniem", którego zakres opisany jest w Załączniku nr 1a oraz nr 1b do SWK.
1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą w określonym warunkami niniejszego ogłoszenia zakresie, zwani dalej Wykonawcami.
2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert.
3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia zdrowotnego jest: wykonywanie badań histopatologicznych. Okres realizacji umowy – 24 miesiące.
Materiały dostępne na stronie: www.stocer.pl

Wróć