Strona główna > Aktualności

Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki

przez stocer

Rada Nadzorcza
Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12
ogłasza Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.

 

  1. Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest powołanie Członków Zarządu Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie zwanej dalej „Spółką”, do których zadań należeć będzie prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych.
  2. Z Członkiem Zarządu zostanie podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania na okres kadencji, wynoszącej 3 lata.
  3. Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

1)        legitymuje się wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w szczególności medycyny, prawa, ekonomii lub zarządzania,

2)        legitymuje się co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym trzyletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,  (pożądane doświadczenie pracy w ochronie zdrowia),

3)        korzysta z pełni praw publicznych,

4)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

5)        nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,

6)        posiada wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,

7)        posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek działających w ochronie zdrowia,

8)        posiada wiedzę dotyczącą organizacji działalności leczniczej w Polsce i Unii Europejskiej, zamówień publicznych, zasad pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej, znajomości procesu inwestycyjnego, promocji, akredytacji i systemów jakości w ochronie zdrowia,

9)        posiada wiedzę w zakresie ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej w ochronie zdrowia.

  1. Termin i miejsce przyjmowania ofert

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 31.05.2022 r., do godz. 13.00 w kancelarii Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie - Jeziornie, budynek główny Szpitala, parter, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Członka Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o. Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 – nie otwierać.”

  1. Data otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 1.06.2022 r. o godzinie 15.00

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się w dniu 9.06.2022 r., o godzinie 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziornie, w budynku głównym Szpitala, na I piętrze, w gabinecie Członka Zarządu.

                                                                                             

  1. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 

1)            wiedza o zakresie działania Spółki oraz znajomość sektora, w którym działa Spółka,

2)            znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w ochronie zdrowia,

3)           wiedza dotyczącą organizacji działalności leczniczej w Polsce i Unii Europejskiej, zamówień publicznych, zasad pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej, znajomości procesu inwestycyjnego, promocji, akredytacji i systemów jakości w ochronie zdrowia,

4)           wiedza w zakresie ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej w ochronie zdrowia,

5)           doświadczenie zawodowe,

6)           koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki.

  1. Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji  o Spółce

1)      Na wniosek kandydata Spółka udostępnia niezbędne informacje o Spółce za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Spółki.

2)      Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki (sekretariat Zarządu) w terminie do dnia 31.05.2022 r., do godz. 12.00.

 

  1. Oferta powinna zawierać:

1)     opis przebiegu kariery zawodowej kandydata,

2)     oświadczenie kandydata o:

a)      korzystaniu z pełni praw publicznych,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)      niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu Spółki,

d)      zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członka Zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (regulamin dostępny na stronie www.stocer.pl/aktualnosci),

e)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członka Zarządu Spółki,

f)       niekaralności.

3)  poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzające:

a)      wyższe wykształcenie z zakresu medycyny, prawa, ekonomii lub zarządzania,

b)      co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Wróć