Strona główna > Aktualności

Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² - Barek

przez stocer

OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12
Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:


I. Najem lokalu o powierzchni 86,30 m² składającego się z 4 pomieszczeń znajdujących się w holu budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz punktu sprzedaży prasy i artykułów pierwszej potrzeby.
II. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III. Cena minimalna czynszu w wysokości 53,00 PLN netto za 1 m² zajmowanej powierzchni
IV. Wymagana kwota wadium w wysokości 1.000,00 PLN
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. do dnia 16.12.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na najem - wpisać przedmiot najmu.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Wynajmującego w Dziale Handlowym lub w Sali konferencyjnej (budynek Zarządu Spółki).
3. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. lub przelewem na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460 do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12.00. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.]
4. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia (materiały dostępne na stronie www.stocer.pl, zakładka Aktualności) lub w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki) w siedzibie Wynajmującego – codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 14:00.
5. Dodatkowe dokumenty – Specyfikację warunków udziału w Konkursie i informacje można uzyskać w Dziale Handlowym pod nr tel. 22-711-90-48
Konstancin – Jeziorna, 09.12.2022 r.

Wróć