Strona główna > Aktualności

Konkurs na zbycie środka trwałego

przez stocer

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. o.o.
im. prof. M. Weissa
ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 711 90 00
ogłasza


przetarg (zwany dalej „konkursem”) na sprzedaż środków trwałych w trybie i na zasadach wynikających ze „Szczegółowych Warunków” konkursu oraz art. 701 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)
1. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w siedzibie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12 na stronie internetowej Szpitala: ww.stocer.pl – aktualności.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz oznaczonej
„Oferta konkursowa - zbycie samochodów”
Nie otwierać przed dniem 19.12.2022 r.
w Kancelarii Głównej Szpitala do godziny 12.00, do dnia 19.12.2022 r.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12 w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 12.30 w Dziale Handlowym (budynek Zarządu Spółki).
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Informacje dotyczące środków trwałych będących przedmiotem przetargu udzielane są w Dziale Transportu, tel. 22 711 9039.
Informacje dotyczące spraw proceduralnych udzielane są w Dziale Handlowym, tel. 22 711 9048.
6. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wróć